แบบสอบถามลูกค้าใหม่

- เพศ

- อายุ

- สถานะ

- การศึกษา

- จำนวนบุตร

- ประเภทขององค์กรที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

- อาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน


1. ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ

(5) พอใจมากที่สุด(4) พอใจมาก(3) ปานกลาง (2) น้อย(1) ไม่เห็นด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการให้บริการ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

- ลักษณะนิสัยขอลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)


1. กิจกรรม (Activities)

2. ความสนใจ (Interests)

3. ความคิดเห็น (Opinions)

- ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- สิ่งที่ลูกค้าต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ลูกค้าต้องการสร้างเมื่อไหร่

- ทำไมลูกค้าถึงซื้อบ้าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณด้วยเหตุผลใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ลูกค้าติดตามบริษัท SP ASSET ช่องทางไหนบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- งบประมาณที่ตั้งไว้